Skip to content

Kompletný prehľad najčastejšie používaných pojmov v nákladnej preprave

Nákladná preprava využíva viaceré skratky, ktorých význam nie je každému jasný. V našom článku vám prinášame zoznam najčastejšie používaných pojmov a skratiek v nákladnej preprave

 • AETR – Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave, ktorá upravuje pracovné podmienky a hodiny odpočinku pre osádky nákladných vozidiel, ktoré vykonávajú medzinárodnú cestnú dopravu.
 • ATA – skutočná doba príchodu, táto skratka označuje presný čas príchodu alebo doručenia tovaru.
 • ATD – skutočná doba odjazdu označuje presný čas odjazdu vozidla alebo tovaru.
 • ATA Karnet – medzinárodne uznávaný colný dokument, ktorý umožňuje dočasný dovoz tovaru do iných krajín bez platby cla a ďalších dovozných poplatkov počas jedného roka.
 • AWB – medzinárodný letecký prepravný list sa používa na sledovanie a identifikáciu nákladu prepravovaného leteckou dopravou.
 • B/L – lodný nákladný list je prepravný dokument k námornej preprave
 • COO (Certificate of Origin) – certifikát o pôvode tovaru. 
 • Colli – označuje akýkoľvek nákladný kus, ako sú palety, debny, kartóny a podobne.
 • Dohovor ADR – Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí, ktorá reguluje prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou a stanovuje bezpečnostné normy a postupy pre takúto prepravu.
 • Dohovor ATP – dohovor o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy. ATP dohovor sa zaoberá medzinárodnou prepravou potravín, ktoré môžu byť náchylné na skazenie, a stanovuje špeciálne normy a požiadavky na takúto prepravu.
 • Dohovor CMR – dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
 • Dohovor COTIF – dohovor o medzinárodnej železničnej preprave, ktorý  upravuje právne a regulačné aspekty medzinárodnej železničnej prepravy cestujúcich a nákladu.
 • Dohovor RID – poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru.
 • Dohovor SMGS – dohovor o medzinárodnej železničnej preprave tovaru. 
 • EORI – registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov. Jedná sa o unikátne číslo pridelené podnikom v rámci EÚ pre identifikáciu pri obchodných a colných transakciách.
 • ETA – predpokladaná doba príchodu označuje očakávaný čas príchodu tovaru alebo dopravného prostriedku.
 • HAWB – letecký nákladný list pre konsolidované zásielky. Obsahuje podrobnosti o tovare, jeho prepravcovi a trase.
 • HS Kód – číslo v colnom sadzobníku je štandardizovaný kód, ktorý sa používa na identifikáciu tovaru v medzinárodnom obchode. Pomáha pri klasifikácii tovaru a určuje colné sadzby a povinnosti.
 • Incoterms – súbor medzinárodných pravidiel na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok. Incoterms sú zásady, ktoré definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v medzinárodnom obchode, vrátane dodacích podmienok, transferu rizika a zodpovednosti za prepravu.
 • INTRASTAT – systém štatistického zisťovania, ktorý sa používa v rámci Európskej únie na zbieranie a spracovanie údajov o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi. Pomáha monitorovať tok tovaru v rámci jednotlivých krajín EÚ.
 • IRU – Medzinárodná únia cestnej dopravy je medzinárodná organizácia, ktorá zastupuje záujmy dopravcov a prepravcov v oblasti cestnej dopravy. Zaoberá sa rôznymi aspektmi cestnej prepravy, vrátane regulácie a medzinárodných dohôd.
 • LDM – predstavuje jeden meter ložného priestoru v nákladnom automobile meraný v dĺžke. Ak je šírka nákladného vozidla 2,40 metrov, tak jedno LDM zodpovedá približne 2,4 m² (2,40 metrov šírka x 1 meter dĺžka).
 • LKW – je označenie pre nákladné vozidlo. Napríklad „13,6 LDM“ znamená, že tento náves má dĺžku 13,6 metrov v ložnom priestore. Je to dôležitý parameter pre určenie prepravnej kapacity návesu.
 • LTL –  je skratka pre „Less Than Truckload,“ čo znamená, že ide o prepravu nákladu, ktorý nie je dostatočne veľký na to, aby vyplnil celé nákladné vozidlo. V takom prípade sa viacero menších zásielok konsoliduje do jedného nákladu.
 • Lowdeck – je špeciálny typ návesu, ktorý má nižšiu ložnú plochu, čo umožňuje prepravu tovaru s vyššou vnútornou výškou (295 až 300 centimetrov). Tento typ návesu sa často používa na prepravu veľkých či vysokých nákladov.
 • MAWB – je skratka pre „Master Air Waybill“ a označuje letový nákladný list pre priame zásielky, ktorý obsahuje informácie o preprave nákladu leteckou dopravou.
 • POD – je potvrdenie, ktoré sa vydáva na dôkaz toho, že zásielka bola úspešne doručená na stanovené miesto.
 • RoLa – je skratka pre „Rolling Road“ a označuje systém kombinovanej prepravy, ktorý umožňuje prepravu nákladu pomocou kamiónov na železničných vozidlách.
 • RoRo – preprava kamiónov po rieke.
 • Roundtrip – je termín, ktorý označuje prepravu alebo cestu, ktorá zahŕňa cestu od miesta odoslania na miesto určenia a následný návrat na pôvodné miesto.
 • Špeditér – osoba, ktorá vo vlastnom mene v cudzom záujme a na cudzí účet obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia.
 • TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) – používa sa na meranie objemu nákladu prepravovaného v kontajneroch v medzinárodnej nákladnej preprave. Jedna TEU reprezentuje množstvo nákladu, ktoré sa zmestí do štandardného prepravného kontajnera, ktorý má dĺžku 20 stôp (približne 6,1 metrov).
 • UN číslo –  je unikátnym identifikátorom a obsahuje štvormiestny číslicový kód, ktorý označuje konkrétnu nebezpečnú látku alebo predmet, ako aj jeho triedu a skupinu. UN čísla sú dôležité pri medzinárodnej preprave nebezpečných materiálov, pretože pomáhajú definovať riziká a nevyhnutné bezpečnostné opatrenia pri manipulácii a preprave takýchto látok.

Nákladná preprava s Infinity Forwarding 

Ak máte otázky ohľadom skratiek alebo termínov, ktoré sme v našom článku neprebrali, neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci v oblasti medzinárodnej prepravy sú pripravení poskytnúť všetky potrebné informácie. S radosťou pre vás pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a zabezpečíme komplexnú prepravu vašej zásielky vrátane potrebnej dokumentácie a všetkých súvisiacich formalít.