Skip to content

Preprava nebezpečného tovaru – všetko, čo musíte vedieť

Naše služby zahŕňajú cestnú, leteckú a železničnú prepravu bezpečného aj nebezpečného tovaru, ktorá však podlieha viacerým pravidlám a obmedzeniam. Ktoré kategórie tovarov spadajú medzi nebezpečný tovar, akými predpismi sa riadi preprava nebezpečného tovaru a všetky ďalšie dôležité informácie sa dočítate v našom článku. 

Preprava nebezpečného tovaru sa riadi viacerými predpismi 

Kvôli dodržaniu bezpečnosti sa preprava nebezpečného tovaru riadi viacerými národnými a medzinárodnými predpismi podľa príslušného spôsobu prepravy. Vďaka predpisom je možné predchádzať nehodám nielen majetku, ale aj osôb, či škodám na životnom prostredí. Požiadavky zahŕňajú odpovede na otázky týkajúce sa napríklad maximálneho množstva prepravovaného nebezpečného tovaru, spôsobu balenia alebo vyčlenenia tých druhov tovaru, ktoré sa spolu nemôžu prepravovať v jednej prepravnej jednotke. 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding sa pri preprave nebezpečného tovaru riadi viacerými predpismi: 

 • Medzinárodná dohoda ADR – je európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru cestnou prepravou. 
 • IMDG – kódex týkajúci sa medzinárodnej prepravy platiaci pre krajiny oddelené morom od kontinentálnej Európy funguje ako smernica pre prepravu nebezpečného tovaru alebo nebezpečných látok vodou na plavidlách. 
 • OTIF – Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú prepravu udáva pravidlá pre prepravu nebezpečného tovaru nákladným vlakom, ktoré podliehajú nariadeniam o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru (RID). 

Preprava nebezpečného tovaru si vyžaduje podrobnú dokumentáciu 

K preprave nebezpečného tovaru sú potrebné mnohé dokumenty, medzi, ktoré patria aj: 

 • Nákladný list (CMR), ktorý uvádza príslušnú klasifikáciu ADR v angličtine, nemčine alebo francúzštine a miestnom úradnom jazyku. 
 • Formulár multimodálnej prepravy, ktorý je nutnosťou pre námornú prepravu (teda pre krajiny, ktoré sú od kontinentálnej Európy oddelené morom). 

K dokumentom sa prikladajú aj ďalšie dôležité informácie o prepravovanom nebezpečnom tovare: 

Požadované podľa poradia:

 • Číslo UN (UN + štvormiestne číslo, ktoré identifikuje nebezpečné látky a predmety v kontexte medzinárodnej prepravy)
 • Technický názov (podľa aktuálnych špecifikácií ADR/RID/IMDG)
 • Čísla štítkov nebezpečenstva ADR/RID/IMDG
 • Obalová skupina (ak je to vhodné)
 • Kód obmedzenia pre tunely (pre ADR/RID)

Nepožadované podľa poradia:

 • Celková hmotnosť / litre
 • Čistá hmotnosť / litre
 • Informácie o tovare v obmedzených množstvách alebo v množstvách, na ktoré sa vzťahujú výnimky (ak je to vhodné)
 • Počet a špecifický druh balíkov
 • Názov a adresa príjemcu
 • Názov a adresa odosielateľa
 • Bod vzplanutia v stupňoch Celzia (iba IMDG)

Preprava nebezpečného tovaru s Infinity Forwarding 

Preprava nebezpečného tovaru si väčšinou vždy vyžaduje osobitné opatrenia, kvôli ktorým je nutné prepravu detailne naplánovať. V prípade, že máte záujem o medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru kontaktujte nás a naši špeditéri s vami prediskutujú vaše možnosti a prípadné dokumenty, ktoré od vás budeme k preprave nebezpečného tovaru potrebovať.