Skip to content

Preprava tovaru zahŕňa množstvo dokumentov, ktoré sú tie najdôležitejšie?

Využitím služieb našej prepravnej spoločnosti Infinity Forwarding sa zbavíte množstva zbytočného papierovania a vybavovania. Medzinárodná preprava tovaru totiž zahŕňa množstvo dokumentov, ktorých vybavovanie vám zaberie veľa času. Aké dokumenty sú súčasťou prepravy tovaru a čo obsahujú? 

Objednávka 

Ide dokument, v ktorom je formálne zhrnutá celá vaša objednávka vrátane podrobností o transakcii, zúčastnených stranách, dôležitých dátumoch a type nákladu. Zároveň na dokumente musí byť uvedené, čo predávajúci predáva a tiež cena. 

Baliaci zoznam (packing list)

Zahŕňa všetky sériové čísla, rozmery nákladu, informácie o hmotnosti a rôzne ďalšie detaily. Baliaci zoznam je dôležitý najmä pri nakládke tovaru, pretože obsahuje celkový prehľad zásielky presne tak, ako je to uvedené aj na obchodnej faktúre. Zároveň obsahuje aj informácie o tom ako je náklad zabalený, aby sa ho dalo jednoduchšie identifikovať. 

Obchodná faktúra (commercial invoice)

Je doklad, ktorý vystavuje vývozca dovozcovi, resp. predávajúci kupujúcemu. Obchodná faktúra slúži ako doklad o predaji, ktorý je nutný k vybaveniu colného odbavenia. Svojim obsahom je obchodná faktúra podobná klasickej faktúre, obsahuje informácie o vývozcovi, dovozcovi, špeditérovi, prepravnej linke i finančnej inštitúcii. Zároveň v nej nájdete aj údaje o objednávke – počet kusov, popis položky, krajinu pôvodu, podmienky predaja a dôvod vývozu. 

Osvedčenie o pôvode (certificate of origin)

Potvrdzuje, že zásielka bola skutočne vyrobená, spracovaná a získaná v danej krajine. Ide o certifikát, ktorý predkladá výrobca alebo vývozca, existujú dva druhy – preferenčný a nepreferenčný. Rozdiel je v tom, že nepreferenčný certifikát osvedčenia o pôvode neumožňuje preferenčné daňové zaobchádzanie. 

Nákladný list 

Ide o jeden z najdôležitejších prepravných dokladov, ktorý umožňuje presun nákladu z jedného miesta na druhé, pretože funguje ako doklad o vlastníctve zásielky. Nákladný list sa vydáva nezávislému špeditérovi, ktorý sprostredkúva prepravu zásielky. V nákladnom liste sú zhrnuté všetky podrobnosti o zásielke, vrátane popisu jednotlivých položiek, mien a adries príjemcu a odosielateľa, dátumu vyzdvihnutia zásielky, hmotnosti nákladu, podrobnostiach o prepravcoch, špeciálnych pokynoch a mieste určenia. Nákladné listy sa líšia podľa spôsobu prepravy na železničný, námorný alebo letecký. 

Certifikáty 

Niektoré druhy zásielok si vyžadujú špeciálne certifikáty: 

  • Certifikát plavidla – je dôkazom o vlastníctve plavidla, ktorý obsahuje aj informácie o veku lode, jej stave a údržbe. V niektorých prípadoch je doloženie tohto certifikátu nutnosťou pre vydanie akreditívu.  
  • Fytosanitárny certifikát – využíva sa pri preprava rastlinných produktov, pričom certifikát je potvrdením, že daný náklad je bez regulovaných škodcov a zároveň, že je v súlade s požiadavkami dovážajúcej krajiny. 
  • Výrobné osvedčenie – slúži ako dôkaz, že materiály a výrobný proces nákladu využili schválené metódy. Výrobné osvedčenie sa používa pri zásielkach z/do krajín, v ktorých platia prísne predpisy súvisiace s výrobou. 

Ak Vám význam prepravných dokumentov stále nie je jasný, môžete kontaktovať našich odborníkov na medzinárodnú prepravu, ktorí radi zodpovedia všetky vaše otázky. V prípade, že by ste sa starostí s dokumentami k preprave najradšej zbavili využite naše služby a my sa postaráme o bezpečnú prepravu vašej zásielky až k vám do firmy alebo skladu.