Skip to content

Aký význam majú pravidlá INCOTERMS?

Medzinárodná preprava tovaru je komplexný proces, ktorý zahŕňa množstvo krokov, nákladov a rizík pre všetkých zainteresovaných – od predávajúcich po kupujúcich. Schopnosť správne sa riadiť týmito premennými je kľúčovým prvkom efektívneho riadenia dodávateľského reťazca. Ak napríklad nie je jasné, ktorá strana má uzavrieť zmluvu o preprave alebo zabezpečiť poistenie, môže to viesť k oneskoreniam, poškodeniu alebo strate zásielky bez jasného určenia zodpovednosti. Zistite, aký význam majú pravidlá INCOTERMS v medzinárodnej preprave. 

Pravidlá INCOTERMS 

Incoterms sú skvelým nástrojom, ktorý pomáha obchodníkom zabezpečiť hladký a efektívny priebeh medzinárodných obchodných transakcií. Pravidlá INCOTERMS sú vydané a spravované Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC). Incoterms sú prijaté po celom svete a predstavujú dohodnutý rámec medzi kupujúcimi a predávajúcimi týkajúci sa podmienok prepravy a dodania tovaru. 

Incoterms dohodnuté medzi predajcom a kupujúcim zohrávajú kľúčovú úlohu pri presnej definícii toho, kto nesie náklady a zodpovednosť za každú etapu prepravy tovaru od jeho miesta pôvodu po miesto určenia. Je nevyhnutné, aby sa obe strany dohodli na konkrétnych Incoterms pravidlách, ktoré sa budú vzťahovať na každú jednotlivú objednávku alebo zásielku.

Následne sa použité pravidlo Incoterms musí zdokumentovať v transakčných dokumentoch, ako sú obchodné zmluvy, predajné objednávky, nákupné objednávky alebo obchodné faktúry. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že každá strana si je vedomá svojich povinností a práv počas celej prepravy a dodržiava stanovené Incoterms pravidlá.

Zoznam pravidiel INCOTERMS spolu s ich významom sme pre vás zhrnuli v samostatnom článku – Medzinárodná preprava: Aký je účel pravidiel INCOTERMS?

3 Hlavné ciele INCOTERMS 

  • Zabezpečenie efektívnej prepravy 
  • Transparentnosť nákladov 
  • Vymedzenie rizík a zodpovednosti

Zabezpečenie efektívnej prepravy

Rozhodnutie o tom, ako dostať zásielku z bodu A do bodu B môže byť zdĺhavý proces. Medzinárodné zásielky často prechádzajú niekoľkými etapami cesty, ktoré zahŕňajú rôzne dopravné prostriedky a logistické procesy. Incoterm presne určuje, kde predávajúci ukončí svoju zodpovednosť za tovar a kde začína zodpovednosť kupujúceho. Vďaka tomu sa zabezpečí, že je jasné, kam až predávajúci zásielku doručí, kým ju kupujúci prevezme a zabezpečí jej ďalšiu prepravu.

Transparentnosť nákladov 

Náklady spojené s medzinárodnou prepravou môžu byť komplexné a rôznorodé, závislé od rôznych faktorov, ako je druh dopravy, trasa a požadované služby. Incoterms určuje, kto zabezpečuje prepravu a zodpovedá za jej náklady. Toto je dôležité pre obidve strany, pretože náklady na prepravu sú často zahrnuté v celkovej hodnote tovaru a môžu mať vplyv na daňové a colné povinnosti. Poznanie a dohoda o Incoterms pomáha jasne definovať náklady v rámci obchodnej transakcie.

Vymedzenie rizík a zodpovednosti

S medzinárodnou prepravou prichádzajú rôzne rizikové faktory, ako je strata, poškodenie alebo oneskorenie zásielky. Je dôležité vedieť, kto nesie riziko v prípade nešťastných udalostí. Incoterm presne určuje, ktorá strana má zodpovednosť a riziko v jednotlivých fázach prepravy. Týmto spôsobom sa minimalizujú nejasnosti a konflikty v prípade problémov počas prepravy, a umožňuje efektívne riešenie a kompenzáciu v prípade straty alebo poškodenia tovaru.

Prepravná spoločnosť Infinity Forwarding je tu pre vás 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding má bohaté skúsenosti v oblasti medzinárodnej prepravy a sme tu pre vás, aby sme vám poskytli odpovede na všetky otázky, ktoré máte ohľadom prepravy tovaru zo zahraničia. Nech už potrebujete vysvetlenia k jednotlivým pravidlám Incoterms alebo potrebujete poradiť pri výbere najvhodnejšieho Incoterms pre vašu prepravu, naši kolegovia vám s radosťou pomôžu. Kontaktujte nás a my si s vami radi dohodneme online alebo osobnú konzultáciu.