Skip to content

Medzinárodná preprava: Aký je účel pravidiel Incoterms?

Medzinárodná preprava sa riadi viacerými pravidlami vrátane Incoterms, ktorých existuje hneď niekoľko. V našom článku vám vysvetlíme, aký je účel pravidiel Incoterms a zároveň si zhrnieme všetky známe skratky. 

Medzinárodná preprava sa riadi pravidlami Incoterms 

V medzinárodnej preprave sú zásielky posielané rôznymi spôsobmi, ktoré zahŕňajú niekoľko krokov, počas ktorých môže dôjsť k viacerým rizikám. Je preto veľmi dôležité, aby boli vopred jasne vytýčené všetky náležitosti ohľadom prepravovanej zásielky. Medzi najdôležitejšie informácie pre zákazníka aj prepravné spoločnosti, ktoré realizujú prepravu patrí najmä zistenie, kto uzatvára zmluvu o preprave a tiež kto zodpovedá za jej poistenie. 

Aby boli všetky náležitosti ohľadom zásielky zrozumiteľné, Medzinárodná obchodná komora (ICC) vytvorila pravidlá Incoterms, ktoré objasňujú úlohy a zodpovednosti jednotlivých strán podieľajúcich sa na celom obchode. Pred uzavretím obchodu musia predávajúci aj kupujúci súhlasiť s podmienkami pravidla Incoterms, aby mohli plniť svoj účel. 

Účel pravidiel Incoterms 

Pravidlá Incoterms boli vytvorené s cieľom zjednodušiť medzinárodnú prepravu a najmä vytýčiť zodpovednosti medzi predávajúcimi a kupujúcimi stranami ohľadom prerozdelenia rizík, nákladov, zodpovednosti za poistenie zásielky, či dodržiavanie rôznych predpisov. Prepravné spoločnosti využívajú Incoterms na jasné definovanie najpodstatnejších náležitostí týkajúcich sa nákladnej prepravy. 

Účel pravidiel Incoterms môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov: 

  • Pravidlá Incoterms presne určujú, v ktorom bode prepravy preberá zodpovednosť za zásielku kupujúci od predávajúceho alebo prepravcu. 
  • Účelom je tiež stanovenie poplatkov a zodpovednosti za platbu. 
  • Pravidlo Inceterms vopred vytučuje aj prípadnú zodpovednosť v prípade, že sa naplní niektoré z rizík, ako sú napríklad krádež, či poškodenie tovaru počas prepravy. 

Pravidlá Incoterms boli prijaté a platia po celom svete. Pred finálnym uzavretím obchodu musí kupujúci aj predávajúci súhlasiť s podmienkami Incoterm zásielky. 

Čo znamenajú jednotlivé pravidlá Incoterms? 

Nasledovné pravidlá Incoterms platia pre akýkoľvek druh prepravy:

EXW (Ex Works) – zo závodu

Predajca umožní dodanie tovaru kupujúcemu priamo v závode, či sklade, ktorý zároveň môže alebo nemusí byť priestorom kupujúceho. V tomto prípade je povinnosťou predávajúceho len umožnenie dodania tovaru tým, že ho dá k dispozícii kupujúcemu, predávajúci však nemusí riešiť jeho naloženie na vozidlo, či colné odbavenie.

FCA (Free Carrier) – vyplatené dopravcovi

V tomto prípade môže predávajúci dodať tovar kupujúcemu dvomi spôsobmi, ktoré prinášajú inú úroveň rizika a nákladov. Prvý spôsob spočíva v tom, že predajca môže doručiť preclený tovar na vývoz na miesto s uvedeným názvom, ktoré predstavuje jeho vlastné priestory. V opačnom prípade predajca môže doručiť preclený tovar na vývoz na miesto s uvedeným názvom, ktorý nie je jeho priestorom.

Oba spôsoby môžu využiť doručenie tovaru dopravcovi, ktorého si určí kupujúci alebo inému subjektu určenému kupujúcim. 

CPT (Carriage Paid To) – preprava platená do

Predávajúci prevádza riziko na kupujúceho tým, že tovar odovzdá prepravcovi, ktorý je poverený zabezpečením prepravy. Predajca poskytuje dopravcovi možnosť fyzicky disponovať s tovarom, vďaka čomu sa predajca zbavuje zodpovednosti za tovar a po odovzdaní tovaru ďalej nezaručuje, či sa tovar dostane na miesto určenia v uvedenom čase, množstve a stave. Riziko tak prechádza z predávajúceho na kupujúceho akonáhle je tovar odovzdaný dopravcovi.

CIF (Carriage And Insurance Paid To) – preprava a poistenie platené do

Funguje na podobnom princípe ako CPT, opäť predávajúci prevádza riziko na kupujúce tým, že tovar odovzdá prepravcovi, avšak rozdiel je v poistnom, ktoré je v tomto prípade zahrnuté.

DAP (Delivered At Place) – s dodaním na miesto

Riziko prevádza predávajúci na kupujúceho v momente, keď je tovar k dispozícii pre kupujúceho na prichádzajúcom dopravnom prostriedku, ktorý je pripravený na vyloženie v mieste podľa dohody.

DPU (Delivered At Place Unloaded) – s dodaním na miesto vyloženia

Podobne ako v DAP znáša predávajúci riziko počas prepravy tovaru, až kým je tovar doručený na miesto vyloženia podľa dohody, avšak s tým rozdielom, že predávajúci zabezpečuje aj vyloženie tovaru z dopravného prostriedku. Riziká z predávajúceho na kupujúceho prechádzajú až po prepravení a vyložení tovaru na určené miesto.

DDP (Delivered Duty Paid) – s dodaním, clo zaplatené

Predávajúci znáša všetky riziká spojené s prepravou tovaru na určené miesto alebo konkrétny bod, v rámci tohto miesta. Zároveň predávajúci dodá tovar kupujúcemu až v momente, keď je tovar colne odbavený a je pripravený na vyloženie na vopred dohodnutom mieste.

Pravidlá Incoterms platiace pre námornú a vnútrozemskú vodnú prepravu: 

FAS (Free Alongside Ship) – vyplatené k boku lode

V tomto prípade dodáva predávajúci tovar kupujúcemu vo chvíli, kedy je tovar umiestnený pozdĺž lode (napr. vedľa nákladného člnu alebo na nábreží), ktorú zabezpečil kupujúci v dohodnutom prístave nakládky. Akonáhle sa tovar nachádza pri boku lode, v tomto momente riziko straty, či poškodenia tovaru prechádza z kupujúceho na predávajúceho a zároveň preberá kupujúci zodpovednosť za všetky náklady.

FOB (Free On Board) – vyplatené na loď

Kupujúci určí loď v dohodnutom prístave nakládky, na ktorú predávajúci dodá tovar, poprípade obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Kupujúci znáša riziko straty alebo poškodenia tovaru spolu so všetkými nákladmi od momentu, kedy sa tovar nachádza na palube lode.

CFR (Cost And Freight) – náklady a prepravné

Predávajúci dodáva tovar pre kupujúceho na palubu lode alebo obstaráva tovar, ktorý už takýmto spôsobom bol dodaný. Akonáhle je tovar na palube, predávajú splnil svoju povinnosť dodať tovar bez ohľadu na to v akom stave, množstve alebo či skutočne dorazí na miesto určenia. V tomto prípade nie je predávajúci povinný zabezpečiť poistné krytie. Riziko straty alebo poškodenia tovaru, tak po naložení na palubu okamžite znáša kupujúci, ktorý si poistenie nákladu zabezpečuje sám.

CIF (Cost Insurance And Freight) – náklady, poistenie a prepravné

Funguje na podobnom princípe ako CFR, predávajúci dodá tovar pre kupujúceho na palubu lode alebo obstaráva tovar, ktorý už takýmto spôsobom bol dodaný. Rozdiel je však v poistnom, pretože predajca musí získať minimálne poistné krytie proti riziku kupujúceho, najmä ak ide o stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy.

V Infinity Forwarding vám pravidlá Incoterms radi vysvetlíme 

Aj napriek tomu, že sa o pravidlách Incoterms veľa dočítate v rôznych článkoch, najlepšie je ak sa o konkrétnej možnosti poradíte so skúseným prepravcom. Naša spoločnosti Infinity Forwarding má s medzinárodnou prepravou bohaté skúsenosti a radi vám zodpovieme všetky otázky, ktoré ohľadom prepravy zo zahraničia máte. Kontaktuje nás a naši kolegovia si s vami radi dohodnú online alebo osobnú konzultáciu, kde s vami preberú všetky možnosti prepravy a zároveň pre vás pripravia bezplatnú cenovú ponuku.