Skip to content

Námorná preprava: Čo označuje kódex ISPS?

Jedným z pravidiel námornej prepravy je aj kódex známy pod skratkou ISPS, ktorý sa týka bezpečností lodí a prístavov. Základné informácie spolu s cieľom kódexu a dôvodom prečo vznikol sa dočítate v našom článku. 

Základné informácie o ISPS

Kódex ISPS je skratkou, respektíve označením pre Medzinárodnú bezpečnosť lodí a prístavných zariadení, inak známy aj ako Medzinárodný kódex bezpečností lodí a prístavných zariadení. Ide o protokol, ktorý bol prijatý v roku 2004 Medzinárodnou námornou organizáciou IMO, ktorej cieľom je vytvoriť spoločný rámec pre spoluprácu a bezpečnosť pri zisťovaní hrozieb a ich následnému zabráneniu. 

Medzinárodný kódex ISPS je dodatok k Dohovoru SOLAS (Bezpečnosť ľudského života na mori) a týka sa námornej bezpečnosti, pričom vytyčuje minimálne bezpečnostné opatrenia lodí, prístavov a vládnych agentúr. Lodné spoločnosti, palubný personál i personál prístavov a zariadení majú povinnosť odhaľovať bezpečnostné hrozby a prijať preventívne opatrenia proti incidentom ovplyvňujúcim lode alebo prístavné zariadenia používané v medzinárodnom obchode. 

Aké sú hlavné ciele ISPS?

Cieľom medzinárodnej bezpečnosti lodí a prístavných zariadení je: 

  • vytvorenie medzinárodného rámca, ktorý usmerňuje spoluprácu medzi jednotlivými vládami, vládnymi agentúrami, miestnymi správami a lodným priemyslom s cieľom odhaliť bezpečnostné hrozby a prijať opatrenia proti akýmkoľvek udalostiam, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť prístavných zariadení alebo lode;
  • definícia úloh a zodpovednosti vlád, lodných spoločností i prístavných inštitúcií, ktoré sú zapojené do akejkoľvek operácie námornej prepravy;
  • zabezpečenie nepretržitých, efektívnych a plynulých informácií týkajúcich sa bezpečnosti lodí a zariadení;
  • poskytnutie metodiky na hodnotenie situácie, tak aby boli zavedené plány a postupy na reakcie a zmeny v rôznych úrovniach bezpečnosti stanovených ISPS. 

Kódex ISPS má tri úrovne bezpečnosti

Medzinárodný kódex ISPS sa vzťahuje na lode na medzinárodných plavbách s registrovanou tonážou aspoň 500 BRT (hrubá registrovaná tonáž), mobilné pobrežné vrtné jednotky a prístavné zariadenia slúžiace pre takéto lode. Protokol ISPS je štrukturovaný na dve časti, ktorými sú povinné požiadavky a usmernenia. 

Kódex ISPS rozdeľuje 3 úrovne bezpečnosti: 

  • Úroveň 1 – je štandardom, počas ktorého lode a prístavné zariadenia normálne fungujú. 
  • Úroveň 2 – je vylepšením, ktoré sa použije v prípade, že dôjde k zvýšeniu rizika. 
  • Úroveň 3 – ide o výnimočný stav, nastavuje sa na časové obdobie, počas ktorého je pravdepodobný alebo hroziaci bezpečnostný incident. 

Prečo vzniklo ISPS? 

Nutnosť zvýšenia bezpečnosti na lodiach a v prístavoch vzrástla po útokoch 11. septembra 2001, kedy dve komerčné lietadlá uniesli teroristi a narazili s nimi do Svetového obchodného centra Twin Towers v New Yorku, čím spôsobili pád obidvoch veží. Táto udalosť spôsobila globálnu reakciu, ktorá priniesla množstvo medzinárodných spoluprác. Práve nešťastná udalosť v Amerike sa podpísala na dôležitosti vzniku ISPS, ktorú iniciovala Medzinárodná námorná organizácia (IMO). V roku 2004 vstúpili nariadenia do platnosti aj v Európe a Veľkej Británii. 

Bezpečná preprava s Infinity Forwarding 

Naša prepravná spoločnosť Infinity Forwarding sa postará o prepravu vaše zásielky bez problémov. Zverte svoju zásielku do rúk odborníkov a my vybavíme všetky náležitosti za vás. Kontaktujte nás ohľadom získania bezplatnej cenovej ponuky a naši experti na medzinárodnú prepravu vás budú spätne kontaktovať.